Organising Committee 

(In Alphabetical Order)

Sunder Bahirwani
PCI Consultant

Purshottam Bhargave

Sharad Bora

Markand Dave FRPSL

Madhukar Deogawanka

Chaitanya Dev

Dr. Pradeep Jain

Deepak Jaiswal

Sandeep Jaiswal

Sunil Joshi

Jeevan Jyoti

Major (Dr) Ritu Kalra

Ajay Mittal

Pratisaad Neurgaonkar

Rajesh Paharia

Prashant Pandya

Mahesh Parekh

Virendra Sharma

Bastimal Solanki

Kaizad Todywalla